DR Nav 

     logo msk

Sociální služby poskytované naší organizací jsou v roce 2019 podpořeny z dotačního Programu na podporu poskytování sociáních služeb pro rok 2019 financovaném z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, schváleném radou kraje usnesením č.46/4123 ze dne 11.9.2018.

 

DOMOV CESMÍNA

domov pro seniory

 

Místo poskytování služby

Domov Cesmína

Slezská 23, Starý Bohumín
735 81 Bohumín

 

Kontakty

Vedoucí domova pro seniory: Bc. Katrin Mitopulu

Telefon: 596 012 841

Mobil: 605 717 311

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Sociální pracovnice: Martina Švagříková, DiS.

Telefon: 596 012 841

Mobil: 734 788 659

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Časový rozsah poskytování služby

 • Služba je poskytována v nepřetržitém provozu celoročně, s ohledem na časovou dotaci jednotlivých pracovních pozic.
 • Individuální časový plán služby je s uživatelem sjednán v rámci individuálního plánování služby.
 • Služba neposkytuje uživatelům nepřetržitý osobní dohled pracovníka.

 

Kapacita služby

58 uživatelů


Poslání služby

Domov Cesmína poskytuje pobytovou sociální službu pro seniory. Podpora a péče vychází z individuálních potřeb uživatelů, z jejich schopností, možností a z aktuálního zdravotního stavu.

Pracovníci Domova Cesmína poskytují uživatelům služby přiměřenou pomoc a podporu tak, aby byla v co největší míře zachována a udržena jejich samostatnost a soběstačnost nebo došlo k rozvoji či znovunabytí jejich schopností a dovedností.

Pracovníci Domova Cesmína motivují uživatele k činnostem, které podporují jejich aktivitu, psychickou a fyzickou pohodu, vedou k nezávislosti na službě a posilují místo každého uživatele v běžném životě – ve společenství Domova Cesmína, v rodině i ve společnosti.

 

Cíle služby

 1. Poskytovat uživatelům potřebnou podporu a pomoc při zajištění péče o jejich osobu prostřednictvím činností, které služba zajišťuje.
 2. Poskytovat podporu a pomoc pracovníků v takovém rozsahu, která uživatele motivuje k udržování soběstačnosti a nezávislosti.
 3. Zajistit uživatelům důstojné prostředí a zacházení.
 4. Vytvářet podmínky, aby se uživatelé s podporou služby cítili bezpečně a spokojeně.
 5. Podporovat rodinné a osobní vztahy uživatelů a jejich zapojení do běžného života společnosti.

 

 
Zásady poskytování služeb

· Slušnost

· Trpělivost

· Odbornost

· Spolupráce

· Individuální přístup

· Důstojnost a ochrana práv

· Podpora k nezávislosti a samostatnosti

 

 
Cílová skupina (okruh osob, kterým je služba určena)

Službu, v podmínkách Domova Cesmína, poskytujeme osobám od 65 let věku, mužům i ženám, se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou např. nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí osob nebo prostřednictvím jiné sociální služby.

Přednostně je služba poskytována osobám s trvalým pobytem na území města Bohumína.

Ve výjimečných případech může být sociální služba poskytnuta i osobám mladším, od 55 let věku, jejichž nepříznivý zdravotní stav snižuje jejich soběstačnost natolik, že potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Podmínkou poskytnutí služby osobám mladším 55 let je skutečnost, že využití služby neprohloubí jejich nepříznivou sociální situaci – např. nesníží možnost sociálního začlenění, nepovede k sociálnímu vyloučení či nepovede k nenaplnění některých důležitých individuálních potřeb.

 

 

 

Službu v podmínkách Domova Cesmína nemůžeme poskytovat osobám

 • které vyžadují poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • s akutním infekčním onemocněním
 • s těžkou a hlubokou mentální retardací
 • které mají specifické potřeby a potřebují podporu domova se zvláštním režimem, např. z důvodů:

  -    chronického duševního onemocnění (např. schizofrenie, psychózy a poruchy osobnosti)

  -    Alzheimerovy demence, alkoholové demence a jiných typů demencí

  -    závislosti na alkoholu, drogách nebo jiných návykových látkách

 • kterým byla poskytovatelem v době kratší než 6 měsíců vypovězena Smlouva o poskytování sociálních služeb z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

 

Dokumenty: