DR Nav 

Poskytované základní činnosti

Přímou péči o uživatele služeb zajišťují pracovníci Domova Cesmína celoročně, 24 hodin denně. Čas poskytované podpory a pomoci vychází z individuálních potřeb uživatele a sjednává se v rámci individuálního plánování. Péči zajišťují sociální pracovnice, pracovníci v sociálních službách a všeobecné sestry.

Uživatelé jsou podporováni ve využívání běžně dostupných služeb v okolí Domova Cesmína, ve vztazích s rodinou, přáteli i blízkými osobami z jejich přirozeného prostředí. Součástí Domova Cesmína je zahrada, která slouží k odpočinku a k pořádání společenských akcí. Zahrada je vybavena altánkem, zahradním nábytkem, grilem, relaxačním koutkem s jezírkem.

Úkony péče jsou pracovníky Domova cesmína poskytovány dle individuálně určených potřeb uživatelů, s přihlédnutím k jejich schopnostem a možnostem. Během poskytování služby je průběžně s uživatelem (v rámci individuálního plánování služby) vyhodnocován a přehodnocován rozsah a způsob potřebné podpory a pomoci u jednotlivých úkonů péče.

 

Pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu uživatele:

při podávání jídla a pití,

při oblékání, svlékání, obouvání a zouvání, včetně speciálních pomůcek,

při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

při přesunu na lůžko nebo vozík, včetně speciálních pomůcek,

při vstávání z lůžka, uléhání, změny poloh, včetně speciálních pomůcek,

při manipulaci s oděvem a ložním prádlem.


Pomoc a podpora při osobní hygieně:

při úkonech osobní hygieny, včetně speciálních pomůcek,

při použití WC, včetně speciálních pomůcek,

při základní péči o vlasy, nehty, ústa a holení,

při péči o pokožku.


Pomoc a podpora při nácviku jednoduchých denních činností uživatele:

při výměně jednoduché pomůcky nebo zdravotnického prostředku,

při třídění prádla na čisté a špinavé, skládání a ukládání prádla,

při ustlání – rozestlaní lůžka, výměna lůžkovin,

při udržování pořádku a čistoty,

při běžné denní činnosti (příprava stravy, nákupy, péče o prostředí, apod.).


Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pracovníci Domova Cesmína poskytují uživatelům služeb podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů. Pro uživatele, kteří již nejsou schopni pohybu mimo Domov Cesmína, nabízíme smluvně kadeřníka, pedikérku, donášku drobných nákupů a denního tisku. Zajišťujeme návštěvu zástupců potřebných institucí, např. úředníky, notáře, kněze a jiné. Pracovníci poskytují uživatelům pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a přáteli. V Domově Cesmína jsou neomezené návštěvní hodiny, uživatelé rozhodují o svém pobytu mimo Domov Cesmína. Na přání uživatele či jeho osob blízkých poskytuje Domov Cesmína prostor k pořádání rodinných oslav a setkání.

Pracovníci připravují a umožňují uživatelům účast na kulturních a společenských akcích pořádaných jak v Domově Cesmína, tak i mimo něj, či nabízených jinými subjekty. Na základě individuálně určených potřeb uživatele zajišťují pracovníci doprovod při pobytu uživatele mimo Domov Cesmína, při vyřizování osobních záležitostí, např. nákupy, návštěva služeb, úřadů apod.

 


Sociálně terapeutické činnosti

Pracovníci Domova Cesmína poskytují uživatelům sociálně terapeutické činnosti, vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností uživatelů, podporujících jejich sociální začleňování.


Aktivizační činnosti

Domov Cesmína nabízí celoročně uživatelům volno-časové a zájmové aktivity, organizované pracovníky. Mezi nejoblíbenější aktivity současných uživatelů patří společná posezení při oslavě svátků, narozenin a významných dnů, velká škála aktivizační činnosti pod vedením odborně vzdělaných pracovníků. Lehká protahovací a relaxační cvičení, trénink paměti, společné promítání, kavárničky, sportovně společenské soutěže.

Dále pracovníci Domova Cesmína nabízejí a poskytují uživatelům podporu a pomoc:

· při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů,

· při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

 

Zdravotně ošetřovatelská péče

Zdravotně ošetřovatelskou péči uživatelům v Domově Cesmína zajišťují registrované všeobecné sestry, které jsou akreditované pro práci bez lékařského dozoru. Nezbytná péče je indikována ošetřujícímu lékaři uživatelů. Při jejím zajištění jsou využívány metody ošetřovatelského procesu.

Péče praktického lékaře je v Domově Cesmína zabezpečena prostřednictvím jeho návštěvní služby v návaznosti na aktuální zdravotní potřeby uživatelů. V této oblasti nabízíme uživatelům součinnost s praktickými lékaři, ke kterým docházeli, před nástupem do Domova Cesmína a jsou na jejich péči zvyklí.