DR Nav 

Pečovatelská služba

20190426 124046 resized

     logo msk

Sociální služby poskytované naší organizací jsou v roce 2019 podpořeny z dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaném z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu, schváleném radou kraje usnesením č. 46/4123 ze dne 11.9.2018.

 

Poslání služby:

Pečovatelská služba je terénní služba, která podporou a pomocí usiluje o zachování soběstačnosti a samostatnosti uživatelů v nepříznivé sociální situaci v jejich domácím prostředí.

 

Cíl služby:

Cílem pečovatelské služby je podpora a pomoc uživateli v soběstačnosti a samostatnosti, aby mohl zůstat ve svém domácím prostředí.

 

Cílová skupina:

Pečovatelská služba je určena občanům města Bohumína a jeho příměstských částí se sníženou schopností sebeobsluhy a péče o vlastní domácnost z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění, tělesného postižení, zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

 

Pečovatelská služba může odmítnout zájemce/žadatele pokud:

-     Neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá.

-     Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.

-     Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděla v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

 

Poskytované základní činnosti:

  -     pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

  -     pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

  -     poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

  -     pomoc při zajištění chodu domácnosti,

  -     zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 

 

 

Místo a čas poskytování služby:

Pečovatelská služba je poskytována v domácím prostředí uživatele na území města Bohumína a v jeho příměstských částech denně od 7:00 do 19:00 hod.

 

 

Služba je dostupná:

 

Sídlo PS:
Masarykova 365, 735 81  Bohumín - Nový Bohumín

Vedoucí PS:
Osobně: kancelář vedoucí pečovatelské služby - dle předchozí telefonické domluvy
Telefonicky: 596 092 502, 731 130 691

Sociální pracovník:
Osobně: kancelář sociálního pracovníka - dle předchozí telefonické domluvy
Telefonicky: 596 092 503, 731 124 630

Zásady pro poskytování pečovatelské služby:

- Podpora a nezbytná míra péče

Poskytované služby jsou pro uživatele vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí.

- Rovný přístup

Poskytovatel vytváří všem uživatelům stejné příležitosti a přistupuje spravedlivě ke všem uživatelům.

- Individuální přístup

K uživateli se přistupuje individuálně na základě stanovených osobních cílů, rozsah služeb odpovídá potřebám konkrétního uživatele, vytváří se podmínky pro možnost volby a respektování potřeb a přání; s ohledem na věk, zdravotní stav, možnosti a schopnosti uživatele, cíl i rozsah je pravidelně hodnocen a pružně přizpůsobován aktuální situaci.

- Dodržování práv uživatele

 

Pečovatelská služba poskytuje takové služby, které jsou vždy ve prospěch uživatele, jsou provedeny v náležité kvalitě, volí takový způsob poskytování kde je zaručeno dodržování lidských práv a základních svobod osob a práva byla maximálně naplňována.

- Profesionalita a týmová spolupráce

Všichni pracovníci pečovatelské služby mají jasně definovány své kompetence a z toho plynoucí odpovědnost za poskytnutou pečovatelskou službu, profesionalita vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných pracovníků, kteří se podílí na službě u uživatele.

 

 

Kontakty:

 

Dokumenty: